کلید های روشنایی لمسی هوشمند

keys collections

کلید تک پل لمسی هوشمند
کلید تک پل لمسی هوشمند
کلید دیمر لمسی هوشمند
کلید دیمر لمسی هوشمند
کلید دو پل لمسی هوشمند
کلید دوپل لمسی هوشمند
کلید سه پل هوشمند
کلید سه پل لمسی هوشمند

کلید های لمسی هوشمند

keys collections

کلید کولر لمسی هوشمند
کلید کولر لمسی هوشمند
کلید سرویس بهداشتی لمسی هوشمند
کلیدسرویس بهداشتی لمسی هوشمند
کلید پرده لمسی هوشمند
کلید پرده لمسی هوشمند
کلید ترموستاتیک لمسی هوشمند
کلید ترموستاتیک لمسی هوشمند

ماژول ها

module collections

خانه هوشمند
ماژول ورودی خروجی
ماژول کمبو
ماژول کمبو
نمایشگر مرکزی
نمایشگر مرکزی
خانه هوشمند
ماژول RF
ماژول a1000
ماژول A1000